Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „DELFIN”

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1.

Klub nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” i zwany jest w dalszej części Statutu „Klubem”.

§2.

Terenem działania i siedzibą Klubu jest miasto Legionowo.

§3.

Klub działa na terenie gminy Legionowo .

§4.

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (Dz.U.Nr 25,póz.113,z póź.zm.)

§5.

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę legionowskiego.

§6.

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

§7.

Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§8.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II. Cele Klubu oraz ich realizacja
§9.

Celem Klubu jest:

 • rozwijanie umiejętności pływackich w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • rozwijanie umiejętności pływackich wśród dorosłych,
 • rozwijanie umiejętności pływackich wśród osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 • integrowanie środowisk: uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania

§10.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. działalność statutowa nieodpłatna

 

 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć,
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • organizowanie zimowego i letniego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji.
 1. działalność statutowa odpłatna

 

1) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć,

2) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

3) udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI,

4) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

5) organizowanie zimowego i letniego wypoczynku podczas ferii zimowych i

wakacji.

§11.

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 • kierownictwem i radami szkół,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
 • innymi organizacjami zainteresowanymi we wspomaganiu działalności Klubu.

§12.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 • społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 • bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,
 • pomocy organów samorządowych miasta.

 

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§13.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających.

§14.

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dorośli i osoby niepełnosprawne.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
 4. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§15.

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, opracowanej przez Zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§16.

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
 • uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
 • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 • brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
 • korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 1. Uprawnienia, o których mowa w ust. l pakt l i 2 małoletnim członkom Klubu w wieku powyżej 16 lat przysługują z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. Postanowienia wymienione w ust. l pkt 3-5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§17.

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 • troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 • brać czynny udział w działalności Klubu,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o kulturze fizycznej.

§18.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 • śmierci członka,
 • wystąpienia z Klubu,
 • skreślenia z listy członków,
 • rozwiązania Klubu.
 1. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
 • nie przestrzega postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
 • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • działa na szkodę Klubu,
 • nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
 • zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

Rozdział IV. Władze Klubu oraz ich organizacja
§19.

 1. Władzami Klubu są:
 • Walne Zebranie Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym

§20.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:
 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust.3,
 • dokonywanie zmian w statucie Klubu,
 • określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 • uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
  1. wniesionych pod obrady Walnego zgromadzenia
  2. Klubu,
  3. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§21.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku w październiku, a Sprawozdawczo- Wyborcze co 2 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na wniosek 1/3 liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22.

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał:

 • w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
 • w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§23.

 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz. § 28 ust. 3 pkt 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 3. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§24.

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§ 25.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 • wykonywanie uchwal Walnego Zebrania,
 • przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 • zarządzanie majątkiem Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go sekretarz.

§26.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
 • kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

 

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
 • składania zastrzeżeń odnośnie uchwal Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności,
 • celowości i gospodarności,
 • wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 • występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§29.

 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 2. Kooptacja, o której mowa w ust. l nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

  Rozdział V. Majątek Klubu

  §30.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn, zapisów i spadków,
 • dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • majątku Klubu,
 • innych źródeł.

  §31.

Działalność gospodarczą, o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 4 Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

 

§32.

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

§33.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2.

§34.

 1. Uchwala o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. l, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji likwidator składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.