REGULAMIN KLUBU PŁYWACKIEGO UKS „Delfin” Legionowo

 

1.Warunkiem przynależności do Klubu jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej.

 1. Do klubu przyjmowane są: dzieci, młodzież.
 2. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w obiektach sportowych wynajmowanych

przez Zarząd Klubu; zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do ścisłego

przestrzegania regulaminów porządkowych funkcjonujących w obiektach sportowych.

 1. Do zajęć treningowych mogą być dopuszczone osoby posiadające

wypełnioną deklarację członkowską, uregulowane należności za zajęcia oraz  dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza.

 1. Trenerzy/instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dziennika obecności.
 2. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminów odpowiadają trenerzy/instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Klubu.
 3. W przypadku zajęć sportowych wyjazdowych (zawody pływackie, obozy) odpowiedzialność za przygotowanie i udział w tych zajęciach spoczywa na trenerach/instruktorach lub innych osobach wyznaczonych przez Zarząd Klubu.
 4. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i

nieprzestrzegania regulaminów odpowiada dziecko, a poniesionymi kosztami

obciążeni zostaną rodzice.

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są zgłaszania rezygnacji z udziału w zajęciach.
 2. Koszty udziału w zawodach ponosi Klub i rodzice zawodników startujących

w zawodach.

 1. Do udziału w zawodach typuje Trener lub Instruktor biorąc pod uwagę

poniższe kryteria:

 • aktualne badania lekarskie,
 • osiągane wyniki,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • nie zaleganie z opłatami za zajęcia, godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulaminów..
 1. Kary:
 • Zawodnik może być ukarany za:

– nie sportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach

– nieprzestrzeganie regulaminu Klubu

– zawieszeniem w prawach członka Klubu tj. niedopuszczeniem do zajęć treningowych i startów w zawodach

– wykluczeniem z członkostwa w Klubie

 

REGULAMIN OPŁAT ZA UDZIAŁ w ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  KLUB PŁYWACKI UKS „Delfin” Legionowo

 

 1. Składki klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Wysokość opłat za udział w zajęciach została ustalona na 200 zł( w przypadku rodzeństwa 2 osoba 150 zł, 3 osoba 100zł ) PLN/ miesiąc.

3.Wysokość składki członkowskiej 36 PLN raz w roku kalendarzowym od każdego członka klubu.

 1. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego m-ca – płatność przelewem na konto klubu. Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.

5 . Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.

 1. Częściowe zwolnienie z należnej opłaty za udział w zajęciach może

Nastąpić w przypadku udokumentowanej choroby dziecka trwającej min. 1 miesiąc lub

innego przypadku losowego – po rozpatrzeniu sytuacji przez Zarząd

 1. Brak należnej wpłaty i nie zgłaszanie przyczyny ponad 2 miesiące skutkuje kolejno:
 • brakiem możliwości udziału w zawodach,
 • brakiem możliwości udziału w treningach,
 • wystawieniem wezwania do zapłaty,
 • wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu,
 • dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

 

 

Podpis